รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562  - 18 พฤศจิกายน 2562
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ