รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  - 16 พฤศจิกายน 2561
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ