รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 25 มกราคม 2563  - 26 มกราคม 2563
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ