รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 14 สิงหาคม 2563  - 15 สิงหาคม 2563
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ