รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 22 กันยายน 2561  - 23 กันยายน 2561
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ