รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 23 มีนาคม 2560  - 24 มีนาคม 2560
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ