รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562  - 21 กรกฎาคม 2562
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ