รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ