รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562  - 27 พฤษภาคม 2562
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ