รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 25 กันยายน 2560  - 26 กันยายน 2560
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ