รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 21 มกราคม 2564  - 22 มกราคม 2564
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ