รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 19 มกราคม 2562  - 20 มกราคม 2562
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ