รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักและคาดการณ์น้ำแห้ง
ลำดับที่ สำนักงานเขต สถานที่ สภาพน้ำท่วม เวลาน้ำเริ่มท่วม
(น.)
คาดการณ์เวลาน้ำแห้ง
(ชม:นาที)
หมายเหตุ
(ปัญหาอุปสรรค)
ถนน บริเวณ ความสูง (ซ.ม) ความยาว (ม.) กว้าง (ช่องจราจร)
วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลาฝนตก 00:45 น.   เวลาฝนหยุด 04:45 น.
1 บางแค เพชรเกษม ตลาดบางแค 10-15 100 03:40 01:00