รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักและคาดการณ์น้ำแห้ง
ลำดับที่ สำนักงานเขต สถานที่ สภาพน้ำท่วม เวลาเริ่มท่วม
(น.)
คาดการณ์ระยะเวลาน้ำแห้ง
(ชม:นาที)
หมายเหตุ
(ปัญหาอุปสรรค)
ถนน บริเวณ ความสูง
(ซ.ม)
ความยาว (ม.) สภาพท่วม
(ช่องจราจร)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลาฝนตก 03:45 น.  ถึง  30 พฤศจิกายน 2542 เวลาฝนหยุด 05:45 น.
1 บางเขน พหลโยธิน วงเวียนบางเขน 5-10 100 1 เลน 05:00 01:00