รายงานสรุปผลสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 21 เมษายน 2561  - 22 เมษายน 2561
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ