รายงานสรุปผลสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
ลำดับที่ สำนักงานเขต สถานที่ สภาพน้ำท่วม ระยะเวลาน้ำท่วม ปริมาณน้ำฝน ปัญหา / อุปสรรค
ถนน บริเวณ ความสูง (ซ.ม) ความยาว (ม.) สภาพท่วม
(ช่องจราจร)
ท่วม
(น.)
แห้ง
(น.)
รวม
(ชม. : นาที)
นับจากเวลาฝนหยุด
(ชม. : นาที)
ฝนรวม
(มม.)
ความรุนแรง
(มม./ซม.)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลาฝนตก 03:45 น.  ถึง  30 พฤศจิกายน 2542 เวลาฝนหยุด 05:45 น.
1 บางเขน พหลโยธิน วงเวียนบางเขน 5-10 100 1 เลน 05:00 06:45 01:45 01:15 47 72