รายงานสรุปผลสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560  - 20 พฤศจิกายน 2560
ไม่มีรายงานน้ำท่วมขัง
บนถนนสายหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ