หนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559
  หน้าปก
  คำสั่งสำนักการระบายน้ำ
  คำนำ
  สารบัญ
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน
  การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร
  ภาคผนวก ก งานบำรุงรักษาคลอง
  ภาคผนวก ข งานบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ
  ภาคผนวก ค งานระบบอาคารบังคับน้ำ
  ภาคผนวก ง งานเครื่องจักร
  ภาคผนวก จ การจัดการคุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร
  ภาคผนวก ฉ ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
  ภาคผนวก ช การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ซ แผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร