แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการระบายน้ำ พ.ศ. 2559-2562
  หน้าปก
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 โครงสร้างการบริหาร ภารกิจ พันธกิจ
  บทที่ 3 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 5 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่ 6 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่ 7 แผนงานโครงการ
  บทที่ 8 กลยุทธ์การบริหารโครงการ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก รายละเอียดระบบงาน
  ภาคผนวก ข โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ