หัวข้อ ทำความสะอาดคลองทวีวัฒนา
วันที่ 2017/7/17
รายละเอียด กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ จะดำเนินการรักษาความสะอาดคู คลอง ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำหลัก ที่คลองทวีวัฒนา เขตหนองแขม ทวีวัฒนา บางแค